Tűzvédelem

Tűzvédelmi szolgáltatások:

 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A tűzvédelmi szabályzat lényege
A Tűzvédelmi törvény előírja, hogy a tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket Magyarország területén mindenki (magánszemély és szervezet), a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint köteles teljesíteni. A gazdálkodó szerveknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban, gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

A tűzvédelmi szabályzat jogalapja és hatálya
A tűzvédelmi szabályzat jogalapja. A tűzvédelmi szabályzat jogalapját egyrészről a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) (2) bekezdései jelentik, amelyek előírják az alábbiakat:

Tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezettek a gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetek és magánszemélyeknek, amennyiben:

 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken.
 • A gazdálkodók kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

A tűzvédelmi szabályzat kiadásának jogalapját másrészről a tűzvédelmi szabályzatról szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet jelenti, amely meghatározza, hogy:

 • A szabályzat készítésére kötelezett gazdálkodó szerveknek a tűzvédelmi szabályzatot az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel működő létesítményekre a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt egyaránt el kell készíteni.
 • Tartós próbaüzem esetén - legfeljebb hat hónapos időtartamra – ideiglenes tűzvédelmi szabályzat készíthető. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül kell a tűzvédelmi szabályzatot végleges formában kiadni.

A tűzvédelmi jogszabályok a tűzvédelmi szabályzat kiadását elmulasztó gazdálkodó szervezet, vagy személy részére szankció gyanánt tűzvédelmi bírság kiszabását teszik lehetővé, ami jelentős anyagi hátrányt jelenthet, illetve bizonyos esetekben a tevékenység folytatásának hatósági megtiltását eredményezheti.

Tűzvédelmi szabályzat nélkül tevékenységet folytatni, üzemeltetést végezni – a törvényi kivételektől eltekintve - nem szabad.

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

Kinek a feladata a tűzvédelmi oktatás?

 • A tűzvédelmi oktatás a munkáltató feladata.

Magyarországon a tűz elleni védekezés rendszerét, a tűzvédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket az 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi Törvény) és végrehajtási rendeletei szabályozzák.

A munkáltató tűzvédelmi oktatási kötelezettségei.
A munkáltatók kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

Minden munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben résztvevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

 

A tűzvédelmi oktatás rendje

 • A szükséges tűzvédelmi ismeretek megszerzése, az ismeretek bővítése, szinten tartása érdekében az egyetem dolgozóit az alábbiak szerint tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
 • Az oktatás legalább egy óra időtartamú legyen, szükség szerint felosztva elméleti és gyakorlati részre.
 • Az oktatás végén minden esetben meg kell győződni arról, hogy a jelenlévők az ismereteket megfelelő szinten elsajátították-e.
 • Aki a tűzvédelmi oktatáson nem vett részt, annak pótoktatást kell szervezni 30 napon belül.
 • Aki az oktatáson, pótoktatáson nem vett részt illetve a biztonságos munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az ismeretek megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztatható!

Tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni

 • Minden új dolgozót munkába állás előtt, különös tekintettel munkaterületének sajátosságaira.
 • Az áthelyezett dolgozót, aki munkakört vagy munkahelyet változtat.
 • Új berendezés, készülék, technológia esetén az abban érintett dolgozókat.
 • Az ideiglenes, alkalmi dolgozót, aki a munkaterületen munkát végez.
 • A tűzjelző központ felügyeletét ellátó személy a tűzjelző központ kezelésére, az általa elvégzendő ellenőrzésekre, a tűzjelzésre és a tűz vagy meghibásodás esetén szükséges további intézkedésre kioktatásban részesül.
 • Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozót, a tevékenység megkezdése előtt.
 • A felsoroltaktól függetlenül minden dolgozót évente legalább egy alkalommal ismétlődő oktatásban kell részesíteni.
 • A munkáltató területén keletkezett tűzesettel összefüggő haláleset, sérülés után rendkívüli oktatást kell tartani az eseményt követő 30 napon belül.

A tűzvédelmi oktatás fő témakörei

 • A munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére,
 • A munkafolyamatokra vonatkozó tűzvédelmi előírások,
 • A jelen szabályzatban foglalt - vonatkozó - tűzvédelmi előírások ismertetésére,
 • A tűzriadó tervben meghatározott feladatokra, tűz esetén a követendő magatartásra, tűzjelzés lehetőségére, módjára,
 • A munkahelyen elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések használatára,
 • A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményeire,

A tűzvédelmi oktatás nyilvántartása
A tűzvédelmi oktatást jegyzőkönyvbe/naplóba kell rögzíteni melynek tartalmaznia, kell:

 • az oktatás időpontját, helyét,
 • az oktatás tárgyának tételes ismertetését,
 • az oktatás jellegét (újfelvételes, pótoktatás, áthelyezett, ismétlődő, rendkívüli),
 • az oktatást végző nevét, munkakörét, aláírását,
 • az oktatásra kötelezettek teljes névsorát, munkakörét,
 • az oktatáson jelenlévők aláírását,
 • a hiányzóknál a távolmaradás okát,
 • az esetleges beszámoltatás formáját, eredményét.

A tűzvédelmi oktatást elsősorban a tűzvédelmi megbízott tartja, de akadályoztatás, vagy különleges esetekben a munkáltató által megbízott személy, is elvégezheti, ha a szükséges ismeretekkel rendelkezik.

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBASOROLÁS

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a létesítmények, építmények létesítésére valamint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket állapítja meg.

A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a Szabályzat alapulvételével a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó nemzeti szabványokban foglalt előírásokat kell figyelembe venni.

A létesítmények, építmények megvalósítására, kiadására vonatkozó tervezés során tűzvédelmi szempontból a legalapvetőbb szakmai eljárás a tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítése

Az OTSZ szerint öt tűzveszélyességi osztályt különböztetünk a tűzveszélyességi osztályok jelölése A, B, C, D, E betűkkel történik. Ezek a számok az A-tól az E-ig egyre csökkenő tűzveszélyességet jelentenek.

Fokozottan tűz és robbanásveszélyes ( A ): az anyag heves égése, robbanása induló gyújtásara bármely halmazállapotban tűzveszélyességet jelentenek.

Tűz és robbanásveszélyes ( B ): az anyag por formában a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.

Tűzveszélyes ( C ): az a szilárd anyag, amely gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 fok.

Mérsékelten tűzveszélyes ( D ): az a szilárd anyag, amely gyulladási hőmérséklete legalább 300 fok.

Nem tűzveszélyes ( E ): nem éghető anyag.

AJÁNLATKÉRÉS

Protech-t Szolgáltató Kft.

Levelezési cím: 2440 Százhalombatta, Nyár utca 14.

+ 36 30 841 4061

info@protech-t.hu